01 Gravar video en PowPoint metodo presentación de diapositivas

01 Gravar video en PowPoint metodo presentación de diapositivas

Neste primeiro videotitorial aprenderemos a realizar un vídeo utilizando as diapositivas dun Powerpoint e incorporando a gravación dunha narración.

01 Gravar video en PowPoint metodo presentación de diapositivas

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Neste primeiro videotitorial aprenderemos a realizar un vídeo utilizando as diapositivas dun Powerpoint e incorporando a gravación dunha narración. 01 Gravar video en PowPoint metodo presentación de diapositivas Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Neste primeiro videotitorial aprenderemos a realizar un vídeo utilizando as diapositivas dun Powerpoint e incorporando a gravación dunha narración. 01 Gravar video en PowPoint metodo presentación de diapositivas Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *