AP SHYVANA ONE SHOTS IN SEASON 11 | League of Legends

AP SHYVANA ONE SHOTS IN SEASON 11 | League of Legends

? Join my Jungle!

» https://discord.gg/tarzaned

Leave a like if you enjoyed!

? Support Me + Club tag access!
» https://www.patreon.com/tarzaned

? Follow Tarzaned
» Twitch: https://www.twitch.tv/tarzaned
» Twitter: https://twitter.com/loltarzaned
» Instagram: https://www.instagram.com/loltarzaned

? Follow The Editor
» Twitter: https://twitter.com/tie_vfx

#LeagueOfLegends #Tarzaned

AP SHYVANA ONE SHOTS IN SEASON 11 | League of Legends

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *