Be the Legend | OPPO x League of Legends

Be the Legend | OPPO x League of Legends

Keep running towards the moment
See, the sun is rising up
Fight for my crew and
Light it up
Running wild
We can always be the legend!
#Worlds2020

Be the Legend
Featured players: TES.JackeyLove, SN.SofM, iG.TheShy, FPX.Doinb
Written by: 杨默依, 海啸Rtruenahmean, Matzka玛斯卡, 宫阁
Produced by: 宫阁, 杨默依, 海啸Rtruenahmean, Marzka玛斯卡

Be the Legend | OPPO x League of Legends

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Keep running towards the moment See, the sun is rising up Fight for my crew and Light it up Running wild We can always be the legend! #Worlds2020 Be the Legend Featured players: TES.JackeyLove, SN.SofM, iG.TheShy, FPX.Doinb Written by: 杨默依, 海啸Rtruenahmean, Matzka玛斯卡, 宫阁 Produced by: 宫阁, 杨默依, 海啸Rtruenahmean, Marzka玛斯卡 Be the Legend | OPPO x…

Keep running towards the moment See, the sun is rising up Fight for my crew and Light it up Running wild We can always be the legend! #Worlds2020 Be the Legend Featured players: TES.JackeyLove, SN.SofM, iG.TheShy, FPX.Doinb Written by: 杨默依, 海啸Rtruenahmean, Matzka玛斯卡, 宫阁 Produced by: 宫阁, 杨默依, 海啸Rtruenahmean, Marzka玛斯卡 Be the Legend | OPPO x…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *