Cách làm slide trở nên chuyên nghiệp hơn - Hướng dẫn Powerpoint 2010 cơ bản

Cách làm slide thuyết trình trở nên chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2010 cơ bản.
Dịch vụ Thiết kế Slide Powerpoint chuyên nghiệp: https://www.facebook.com/PowerpointChuyennghiep
Download các mẫu thiết kế powerpoint đẹp: https://cutt.ly/DOWNPP

Video trước: https://www.youtube.com/watch?v=D49ZI1Aawn8&list=PUZ4yX0LX6lDeVvqNFYxB2dg
Nôi dung chính:
0:00 Giới thiệu
0:52 – Phần 1
4:45 – Phần 2
11:15 – Phần 3
23:34 – Phần cuối

Cách làm slide trở nên chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2010 cơ bản

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE