Giải Đề Thi A2

Giải Đề Thi A2

A2-KET 4- TEST FULL

PART 10
SENTENCE BUILDING
1.I/ live here/ my parents/ since 2000.
2.He/ enjoy/ cook/ this kitchen/ much.
3.David/ let you/ play here/ tomorrow.
4.Tom/ come here/ after/ he /do his homework yesterday.

Giải Đề Thi A2

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

A2-KET 4- TEST FULL PART 10 SENTENCE BUILDING 1.I/ live here/ my parents/ since 2000. 2.He/ enjoy/ cook/ this kitchen/ much. 3.David/ let you/ play here/ tomorrow. 4.Tom/ come here/ after/ he /do his homework yesterday. Giải Đề Thi A2 Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

A2-KET 4- TEST FULL PART 10 SENTENCE BUILDING 1.I/ live here/ my parents/ since 2000. 2.He/ enjoy/ cook/ this kitchen/ much. 3.David/ let you/ play here/ tomorrow. 4.Tom/ come here/ after/ he /do his homework yesterday. Giải Đề Thi A2 Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *