GS Ngô Bảo Châu nói về mảng tối giáo dục | VTC

GS Ngô Bảo Châu nói về mảng tối giáo dục | VTC

VTC | Giáo sư Ngô Bảo Châu đã thẳng thắn chia sẻ với phóng viên VTC về lĩnh vực mà ông cho rằng đó là “mảng tối nhất” của hệ thống giáo dục trong nước.

GS Ngô Bảo Châu nói về mảng tối giáo dục | VTC

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

VTC | Giáo sư Ngô Bảo Châu đã thẳng thắn chia sẻ với phóng viên VTC về lĩnh vực mà ông cho rằng đó là “mảng tối nhất” của hệ thống giáo dục trong nước. GS Ngô Bảo Châu nói về mảng tối giáo dục | VTC Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

VTC | Giáo sư Ngô Bảo Châu đã thẳng thắn chia sẻ với phóng viên VTC về lĩnh vực mà ông cho rằng đó là “mảng tối nhất” của hệ thống giáo dục trong nước. GS Ngô Bảo Châu nói về mảng tối giáo dục | VTC Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *