Lập trình tiện CNC – Bài 3: Những câu lệnh đầu chương trình tiện CNC

Lập trình tiện CNC - Bài 3: Những câu lệnh đầu chương trình tiện CNC

Những câu lệnh đầu chương trình tiện CNC rất quan trọng, nó không chỉ là bước đầu mà trong đó nó cần có những khai báo cho gia công.
Tham khảo các cách set gốc, dao trên máy tiện CNC https://www.youtube.com/watch?v=MOapANa45K8&list=PL3pv0beQJKX7DvDYLmvgbb0gxFVCxyA2w&index=6&t=152s

Video thực tế set gốc máy tiện CNC https://www.youtube.com/watch?v=Nw7mFLoMZvk&list=PL3pv0beQJKX7DvDYLmvgbb0gxFVCxyA2w&index=23

Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Lập trình tiện CNC – Bài 3: Những câu lệnh đầu chương trình tiện CNC

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Những câu lệnh đầu chương trình tiện CNC rất quan trọng, nó không chỉ là bước đầu mà trong đó nó cần có những khai báo cho gia công. Tham khảo các cách set gốc, dao trên máy tiện CNC https://www.youtube.com/watch?v=MOapANa45K8&list=PL3pv0beQJKX7DvDYLmvgbb0gxFVCxyA2w&index=6&t=152s Video thực tế set gốc máy tiện CNC https://www.youtube.com/watch?v=Nw7mFLoMZvk&list=PL3pv0beQJKX7DvDYLmvgbb0gxFVCxyA2w&index=23 Cám ơn các bạn đã…

Những câu lệnh đầu chương trình tiện CNC rất quan trọng, nó không chỉ là bước đầu mà trong đó nó cần có những khai báo cho gia công. Tham khảo các cách set gốc, dao trên máy tiện CNC https://www.youtube.com/watch?v=MOapANa45K8&list=PL3pv0beQJKX7DvDYLmvgbb0gxFVCxyA2w&index=6&t=152s Video thực tế set gốc máy tiện CNC https://www.youtube.com/watch?v=Nw7mFLoMZvk&list=PL3pv0beQJKX7DvDYLmvgbb0gxFVCxyA2w&index=23 Cám ơn các bạn đã…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *