Văn Giỏi dạy đàn bản vắn các điệu lý phím lõm

Lý Mỹ Hưng 0:00
Lý Qua Cầu 1:36
Lý Cái Mơn 2:50
Lý trăng soi 4:10
Đoản khúc lam giang 5:58
Phi Vân điệp khúc 9:04
Lý Sâm Thương 12:56
Lý Giao Duyên 14:23
Lý con sáo Gò Công 16:10
Lý Phước Châu 17:24
Lý Phước Kiến 19:38
Lý Chiều chiều 21:37
Lý con sáo 23:20
Mạnh Lệ Quân 25:19

Văn Giỏi dạy đàn bản vắn các điệu lý phím lõm

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE